ผู้อำนวยการ 

วิ่ง

เดิน - วิ่ง

เพื่อจัดสร้างอาคารพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการนักเรียน