HOT-INFO

เลขที่97 หมู่ 10 ถนน พหลโยธิน ,
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 พันธกิจสถานศึกษา

1.    พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

2.    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.    ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ

4.    บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน