โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Mon, 21 May 2018 09:47:43 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=154 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1526870863.jpg

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1526870863
แนะนำครูญี่ปุ่นคนใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=153 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1526629729.jpg

แนะนำครูญี่ปุ่นคนใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

1526629729
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=152 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1525748637.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561

1525748637
โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=151 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1523422925.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561

1523422925
บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=150 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1523019964.jpg

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1523019964
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.3-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=149 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1522817486.jpg

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.3-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

1522817486
รางวัลเด็กดีศรี ม.ป.ศ. ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=148 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1522817199.jpg

รางวัลเด็กดีศรี ม.ป.ศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1522817199
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=147 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1522815046.jpg

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1522815046
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=146 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1522808173.jpg

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561

1522808173
ร่วมแสดงความยินดีกับนักไตรกีฬา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=144 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1522372006.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักไตรกีฬา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1522372006