ชื่อ - นามสกุล :นายสวาท แสงแก้ว
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :