ชื่อ - นามสกุล :นายนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053-731007
Email :narenrid@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :