ชื่อ - นามสกุล :นายสรวิชญ์ จิตรใจ
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053731007
Email :sorawit@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ห้องเรียนพหุภาษา
หน้าที่ในกลุ่ม :