ชื่อ - นามสกุล :นายธีรยุทธ ผจญมาร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพหุภาษา
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053731007
Email :teerayut@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ห้องเรียนพหุภาษา
หน้าที่ในกลุ่ม :