ชื่อ - นามสกุล :นายภมร อ่องคำ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053731007
Email :phamorn@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :