ชื่อ - นามสกุล :นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
ตำแหน่ง :รอง ผอ.ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิขาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :