ชื่อ - นามสกุล :นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร
ตำแหน่ง :ครูชานาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :