ชื่อ - นามสกุล :นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานห้องเรียนพหุภาษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้องเรียนพหุภาษา
หน้าที่ในกลุ่ม :