ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.อำพล บุญศรี
ตำแหน่ง :รอง ผอ.ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :ampol@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :