ชื่อ - นามสกุล :นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :jantima@maesai.ac.th