โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ผลงานครู   

เผยแพร่ผลงาน การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 573 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร                                                                                          

การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนกรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ

คลิกลิงค์ที่แนบ เป็นดูเอกสารผลงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)