โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBEC QA

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 419 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBEC QA

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)