โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ผลงานครู   

การจัดการเรียนการสอน รายวิชา ง31268 การจัดการผลิตผลเพื่อการแปรรูป โดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 508 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา ง31268 การจัดการผลิตผลเพื่อการแปรรูป ระดับชั้น ม.4/10 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ดำเนินการสอนโดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คลิปการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)