โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ผลงานครู   

การจัดการเรียนการสอน รายวิชา ง31268 การจัดการผลิตผลเพื่อการแปรรูป โดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 641 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา ง31268 การจัดการผลิตผลเพื่อการแปรรูป ระดับชั้น ม.4/10 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ดำเนินการสอนโดย ครูต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คลิปการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)