โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นักเรียนห้องเรียนอาชีพ นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นักเรียนห้องเรียนอาชีพ นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน ๕

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)