โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สพฐ. ชร. จัดการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สพฐ. ชร. จัดการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อาคารเรียน ๗

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)