โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมเพชร ราชคม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 272 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมเพชร ราชคม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย คัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)