โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การมอบตัวนักเรียนโครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Enrichment Science & Math Project (ESMP) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

การมอบตัวนักเรียนโครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Enrichment Science & Math Project (ESMP) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)