โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙ (ไฟเซอร์ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น) เข็มที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 1512 ครั้ง

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙ (ไฟเซอร์ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น) เข็มที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โดมอนุสรณ์หน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ บริการฉีดวัคซีน โดย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)