โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก สพม.เชียงราย เข้านิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก สพม.เชียงราย เข้านิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)