โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ศูนย์ HCEC โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดยท่านรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูมรินทร์ สีกา จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการเงินชาชิงให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

ศูนย์ HCEC โรงเรียนแม่สาย ประสิทธิ์ศาสตร์นำโดยท่านรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูมรินทร์ สีกา จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการเงินชาชิงให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพ
ในวัน เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะในการตัดสินใจในเรื่องการเงินและ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้เงินอย่างประหยัดอดออมและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)