โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ผลงานครู   

รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (Multilingual Program) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)