โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ สภาฯ จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง และสามารถนำไปขายที่ห้องกิจการนักเรียน
โรงเรียนก็จะสามารถลด ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)