ห้องเรียนพหุภาษา Multilingual Program

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

http://www.maesai.ac.th/mpmaesai

เกี่ยวกับ

ประวัติการจัดตั้ง

ปี 2553 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้เป็น 1 ใน 14 โรงเรียน จากโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในรูปแบบพหุภาษา (Multilingual Program) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย พระพุทธศาสนา และวิชาประวัติศาสตร์ไทย จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

          โดยปี 2553 เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน และในปีต่อๆมาก็เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้วจำนวน 5 รุ่น

          จุดเด่นของ Multilingual Program โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คือมีห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องดนตรี, ห้องศิลปะ, ห้องศูนย์อัจฉริยภาพ, ห้อง Sound Lab และ ห้อง Science Lab โดยห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สอนโดยครูชาวต่างชาติ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อีกทั้งยังมีห้องเรียนที่สะอาดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนที่สำเร็จโครงการทุกคน เมื่อจบปีการศึกษาปีที่ 3 จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 9 ห้องเรียน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

ม.1/13

21

ม.1/14

19

ม.2/13

24

ม.2/14

25

ม.3/13

17

ม.3/14

20

ม.4/13

23

ม.5/13

25

ม.6/13

25

รวม

199

 

วิสัยทัศ

มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและความเป็นพลโลก เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นรวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษา    การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานของความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3.สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา

 

© 2021 www.maesai.ac.th | Design by : เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์
ผู้เข้าชม 18731 ครั้ง, ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน