ห้องเรียนพหุภาษา Multilingual Program

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

http://www.maesai.ac.th/mpmaesai

บุคลากร

MP Team

นายปราโมทย์ นพวงศ์

ผู้อำนวยการ

นางสาว ลินดา ชุมภูศรี

รองผู้อำนวยการ

นายเกรียงไกร อภิธนัง

รองผู้อำนวยการ

นายภูมรินทร์ สีกา

รองผู้อำนวยการ

นายมงคลชัย คนชม

รองผู้อำนวยการ

นางอัมพวัน คำรักษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุดลักษณ์ ณ พิกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโผชน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพหุภาษา

Mr.Liam Teehan

Mathematics Teacher

Mr.Zain Mahomed

English Teacher

Mr.Roberto Cabbat Ambatali

Social Studies Teacher

Mr.Raymund Faguinney

P.E. & Art Teacher

Ms.Reina Faguinney

Health & Music Teacher

Ms.Eurishka Nadesan

English Teacher

Ms.Natcha Lai

Mathematics & Science Teacher

Ms. Sarah Madayag

Social Studies Teacher

Ms. Feona Dom-Ayan

Computer Teacher

Ms.Dawa Yang Chen

English Teacher

นางสาวศศิธร สินหมี่

Burmese Teacher

นางสาวณิชกานต์ ทุ่งสงค์

ครูหมวดภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉวีวรรณ โกสินทนารักษ์

ครูหมวดภาษาต่างประเทศ

นายธีรยุทธ พจญมาร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายธีรวีร์ จวงคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายนเรศ ชื่นจิต

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววิมลศิริ เชื้อเมืองพาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

© 2021 www.maesai.ac.th | Design by : เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์
ผู้เข้าชม 18720 ครั้ง, ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน