โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง   

ประกาศ คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 686 ครั้ง

ด้วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุนักเรียน กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด มหาชน ซึ่งจะคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มแก่ นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยเริ่มคุ้มครอง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                   บัดนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้การคุ้มครองต่อเนื่อง ทางกลุ่มงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน จึงขอประกาศสรรหาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยสามารถยื่นแบบประกันอุบัติเหตุหมู่ได้ที่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)