โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การโรงเรียนเดิมที่มีศักยะภาพเหมาะสม (โคต้า)ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การโรงเรียนเดิมที่มีศักยะภาพเหมาะสม (โคต้า)ประจำปีการศึกษา 2563

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)