โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 456 ครั้ง
เริ่มต้นด้วย
14 มิถุนายน 64
ม.1 และ ม. 4 เลขที่ คี่
ม.1/13,1/14
ม.2/12,2/13,2/14
ม.3/12,3/13,3/14
ม.4/13
ม.5/1,5/10,5/11,5/12,5/13
ม.6/1,6/10,6/11,6/12,6/13
ขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม มาเรียนตามวันเวลาที่กำหนดด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)