โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับ นักเรียน ม.1-6

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 985 ครั้ง

แนวทาง

1 ให้นักเรียนเหล่านั้นโหลดเอกสารเพื่อให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงพร้อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองและลายมือชื่อนักเรียน

2 นำเอกสารทั้งสองฉบับมาส่งที่ห้องส่งเสริมกิจการนักเรียน

        2.1 นักเรียนม.ปลายให้ส่งตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564

        2.2นักเรียน ม.ต้น ส่งวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

 

สำหรับเอกสารถ้านักเรียนไม่สามารถปริ้นได้ ให้มารับได้ที่ห้องส่งเสริมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบตามลิงค์ด้านล่าง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)