โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตา) เพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 272 ครั้ง

ทางโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ดําเนินการรับเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จากนักเรียนโรงเรียน เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงกําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติเข้าเรียน 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)