โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ESMP , MP) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 396 ครั้ง

 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)