โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แจ้งประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (On-site)

ในวันที่ 17 พ.ค. 2565

โดยยึดตามมาตรการ 6-6-7

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

6 มาตรการเสริม (SSET-CO)

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 

ตามเอกสารแนบ

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)