โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศ ถึงนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 758 ครั้ง

ประกาศ ถึงนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เนื่องจาก ในวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.2563 จะได้มีการทดลองสอนแบบทางไกลและออนไลน์ โดยทางโรงเรียนจะต้องสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง

จึงส่งแบบฟอร์มนี้มาเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตอบเข้ามา และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ข้อมูลครบทุกคน

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามนี้

https://forms.gle/JaEee8SR3Srxc4RH6

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ม.ป.ศ.เราจะสู้ไปด้วยกัน COVID-19

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)