โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ต้อนรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 593 ครั้ง

ครูณะครูและผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับครูคนใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)