โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป   

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 10900 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม 2512  โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  ทั้งได้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของ นายบรรจง  ชูสกุลชาติ และนายธวัช สมสมาน นายอำเภอแม่สาย  (ในขณะนั้น) ได้ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 53,198  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยทางอำเภอแม่สาย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ประมาณ 45 ไร่ UFABET ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหินสยามช่วยปรับปรุงบริเวณให้ ts911

          ในปีการศึกษา 2513 ทางกรมวิสามัญ (เดิม) ได้แต่งตั้ง นางอุไรวรรณ  วรพงษ์  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปิดดำเนินการของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์” และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 และบ้านพักครู

          ในปีการศึกษา 2514  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คม.ช.) รุ่นที่ 8  โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา และในปีนี้ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  และบ้านพักครูเพิ่มขึ้น

          ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่สาย (ประถมปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเข้ากับโรงเรียน โดยโอนอัตรากำลังครู – อาจารย์ นักเรียน ภารโรง และอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นของโรงเรียน ทำให้มีอาคาร เรียน จำนวนครู – อาจารย์เพิ่มมากขึ้น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายที่ยังเหลืออยู่นั้น ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ และหมดไป ในปีการศึกษา 2518

          ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีจำนวนห้องเรียน  15 ห้อง  โดยจัดแบบ 654 มีครู – อาจารย์ 37 คน แต่ปฏิบัติงานจริง 34 คน  ช่วยราชการที่อื่น 3 คน  มีนักการภารโรง 5 คน นักเรียน 509 คน มีเนื้อที่รวม 2 แห่ง ประมาณ  80 ไร่  มีอาคารเรียนแบบ 212.004,003 อย่างละ 1 หลัง อาคารโรงฝึก งานอุตสาหกรรมศิลป์  คหกรรมศิลป์  อย่างละ  1 หลัง บ้านพักครู  12  หลัง บ้านพักนักการภารโรง  2  หลัง ห้องนำ ห้องส้วม 4 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง คือ โรงอาหาร กับอาคารเกษตรกรรม

          ปีการศึกษา 2522  โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล ในฐานะที่เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น  ในเขตการศึกษา 8

          ในปีการศึกษา 2525  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกาตอนปลาย

          ปีการศึกษา 2533  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพชุมนุม ชกท. ระดับเขตการศึกษา 8

          ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

          ปีการศึกษา 2541  ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำเขตการศึกษา

          ปีการศึกษา  2544 

  • ได้รับการประเมินจากหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 8 ให้ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
  •  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนจัดการปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
  • ได้รับโล่ จากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
  • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกได้รับคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาห้องสมุดจังหวัดเชียงรายให้เป็นห้องสมุดตัวอย่างสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

       ปีการศึกษา  2545  

  •  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
  • ได้รับรางวัลห้องสมุดตัวอย่างดีเด่นขนาดใหญ่ ของจังหวัดเชียงราย

        ปีการศึกษา 2546         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 

  • ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  โครงการสานสายใยครูศิษย์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ปีการศึกษา  2547   

  • ได้รับรางวัลการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  3
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ของภาคเหนือ
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ของภาคเหนือ

         ปีการศึกษา  2552       ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน  1 ใน 14 โรงเรียน ของ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค EDUCATION HUB

         ปีการศึกษา  2553       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  (เชียงราย – พะเยา)

        ปีการศึกษาปัจจุบัน      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

  

ที่ตั้ง

เลขที่  97  หมู่  10  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57130
โทรศัพท์  0-5373-1007
โทรสาร 0-5373-3287
ห้องวิชาการ 081-681-7352
ห้องอำนวยการ 081-681-7539
ห้องแผนงาน 081-681-7957
ห้องบุคคล 094-617-3399
ห้องบริหารทั่วไป 1  099-270-8634
ห้องส่งเสริม 081-681-7665
ห้อง MP 085-107-4235

E-mail  [email protected]
Website   www.maesai.ac.th

พิกัด         20.429350 ,99.882460

               ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สาย ประมาณ   500  เมตร

               ทิศเหนือ              อาณาเขตติดต่อกับ        หมู่บ้านเวียงพาน หมู่ 3 

               ทิศใต้                  อาณาเขตติดต่อกับ        หมู่บ้านป่ายางผาแตก  หมู่ 10    

               ทิศตะวันออก         อาณาเขตติดต่อกับ        หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ตชด.327

               ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ โรงพยาบาลแม่สาย สมัครlsm99

ที่ดิน          โรงเรียนมีเนื้อที่  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  มีถนนพรหมมหาราช  และสวนพรหมมหาราชกั้นกลาง  มีเนื้อที่ทั้ง  2  ส่วน รวมกัน  66  ไร่  96  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ จำนวน  7  ตำบล  ได้แก่  ตำบลเวียงพางคำ  ตำบลแม่สาย  ตำบลเกาะช้าง ตำบลศรีเมืองชุม  ตำบลโป่งผา  ตำบลโป่งงาม ตำบลบ้านด้าย

ขนาดสถานศึกษา  ขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6

อักษรย่อ :  ม.ป.ศ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล          

สีประจำโรงเรียน       : เขียว – ขาว

คติพจน์ประจำโรงเรียน  : นตถิ  ปญ ญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน  : เรียนดี  มีอนามัย  น้ำใจประเสริฐ  เลิศด้วยวินัย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  : 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)