โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป   

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 6331 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม 2512  โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  ทั้งได้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของ นายบรรจง  ชูสกุลชาติ และนายธวัช สมสมาน นายอำเภอแม่สาย  (ในขณะนั้น) ได้ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 53,198  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยทางอำเภอแม่สาย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ประมาณ 45 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหินสยามช่วยปรับปรุงบริเวณให้

          ในปีการศึกษา 2513 ทางกรมวิสามัญ (เดิม) ได้แต่งตั้ง นางอุไรวรรณ  วรพงษ์  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปิดดำเนินการของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์” และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 และบ้านพักครู

          ในปีการศึกษา 2514  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คม.ช.) รุ่นที่ 8  โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา และในปีนี้ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  และบ้านพักครูเพิ่มขึ้น

          ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่สาย (ประถมปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเข้ากับโรงเรียน โดยโอนอัตรากำลังครู – อาจารย์ นักเรียน ภารโรง และอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นของโรงเรียน ทำให้มีอาคาร เรียน จำนวนครู – อาจารย์เพิ่มมากขึ้น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายที่ยังเหลืออยู่นั้น ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ และหมดไป ในปีการศึกษา 2518

          ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีจำนวนห้องเรียน  15 ห้อง  โดยจัดแบบ 654 มีครู – อาจารย์ 37 คน แต่ปฏิบัติงานจริง 34 คน  ช่วยราชการที่อื่น 3 คน  มีนักการภารโรง 5 คน นักเรียน 509 คน มีเนื้อที่รวม 2 แห่ง ประมาณ  80 ไร่  มีอาคารเรียนแบบ 212.004,003 อย่างละ 1 หลัง อาคารโรงฝึก งานอุตสาหกรรมศิลป์  คหกรรมศิลป์  อย่างละ  1 หลัง บ้านพักครู  12  หลัง บ้านพักนักการภารโรง  2  หลัง ห้องนำ ห้องส้วม 4 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง คือ โรงอาหาร กับอาคารเกษตรกรรม

          ปีการศึกษา 2522  โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล ในฐานะที่เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น  ในเขตการศึกษา 8

          ในปีการศึกษา 2525  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกาตอนปลาย

          ปีการศึกษา 2533  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพชุมนุม ชกท. ระดับเขตการศึกษา 8

          ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

          ปีการศึกษา 2541  ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำเขตการศึกษา

          ปีการศึกษา  2544 

  • ได้รับการประเมินจากหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 8 ให้ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
  •  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนจัดการปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
  • ได้รับโล่ จากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
  • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกได้รับคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาห้องสมุดจังหวัดเชียงรายให้เป็นห้องสมุดตัวอย่างสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

       ปีการศึกษา  2545  

  •  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
  • ได้รับรางวัลห้องสมุดตัวอย่างดีเด่นขนาดใหญ่ ของจังหวัดเชียงราย

        ปีการศึกษา 2546         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 

  • ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  โครงการสานสายใยครูศิษย์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ปีการศึกษา  2547   

  • ได้รับรางวัลการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  3
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ของภาคเหนือ
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ของภาคเหนือ

         ปีการศึกษา  2552       ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน  1 ใน 14 โรงเรียน ของ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค EDUCATION HUB

         ปีการศึกษา  2553       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  (เชียงราย – พะเยา)

  

ที่ตั้ง

เลขที่  97  หมู่  10  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57130
โทรศัพท์  0-5373-1007
โทรสาร 0-5373-3287
ห้องวิชาการ 081-681-7352
ห้องอำนวยการ 081-681-7539
ห้องแผนงาน 081-681-7957
ห้องบุคคล 094-617-3399
ห้องบริหารทั่วไป 1  099-270-8634
ห้องส่งเสริม 081-681-7665
ห้อง MP 085-107-4235

E-mail  mps-school@hotmail.com,https://www.kingbar88.com/
Website   www.maesai.ac.th

พิกัด         20.429350 ,99.882460

               ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สาย ประมาณ   500  เมตร

               ทิศเหนือ              อาณาเขตติดต่อกับ        หมู่บ้านเวียงพาน หมู่ 3 

               ทิศใต้                  อาณาเขตติดต่อกับ        หมู่บ้านป่ายางผาแตก  หมู่ 10    

               ทิศตะวันออก         อาณาเขตติดต่อกับ        หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ตชด.327

               ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับ โรงพยาบาลแม่สาย สมัครlsm99

ที่ดิน          โรงเรียนมีเนื้อที่  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  มีถนนพรหมมหาราช  และสวนพรหมมหาราชกั้นกลาง  มีเนื้อที่ทั้ง  2  ส่วน รวมกัน  66  ไร่  96  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ จำนวน  7  ตำบล  ได้แก่  ตำบลเวียงพางคำ  ตำบลแม่สาย  ตำบลเกาะช้าง ตำบลศรีเมืองชุม  ตำบลโป่งผา  ตำบลโป่งงาม ตำบลบ้านด้าย

ขนาดสถานศึกษา  ขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6

อักษรย่อ :  ม.ป.ศ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล          

สีประจำโรงเรียน       : เขียว – ขาว

คติพจน์ประจำโรงเรียน  : นตถิ  ปญ ญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญาของโรงเรียน  : เรียนดี  มีอนามัย  น้ำใจประเสริฐ  เลิศด้วยวินัย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  : บัว 4 เหล่า

 

เว็บไซต์ดูบอล DooBall66 ดูบอลออนไลน์ ดูบอลสดแบบ Live สด! 24 ชั่วโมง ไม่มีกระตุก ดูบอลโลก2022 ดูบอลสดออนไลน์การแข่งขันจากทุกลีกชั้นนำระดับโลกเว็บดูบอลและลิ้งค์ดูบอลที่มีคุณภาพภาพคมชัดตลอดเวลา พร้อมตารางการแข่งขันฟุตบอลทุกนัด อัพเดทใหม่ทุกชั่วโมง ดูบอลสด / ดูบอลออนไลน์ / ดูบอลผ่านมือถือ ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ก็สามารถดูบอลสดออนไลน์ ได้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว DooBall66 เปิดให้บริการดูบอลสดในปี  2023 ด้วยเทคโนโลยีการดูบอลออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ช่วยให้การดูบอลออนไลน์ ทำได้ง่ายมากขึ้นรองรับการดูบอลสดทั้งบน Android / iOS รวมถึงสมาร์ทโฟนทุกรุ่น dooball66.com เว็บไซต์รายงาน ผลบอลสด888 ภาษาไทย แจกฟรีทีเด็ดบอล ทีเด็ดดูบอลสดวันนี้ ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ ดูบอล ทีเด็ดบอลสเต็ประดับ VIP สุดแม่นทุกลีกทั่วโลก อ่านทรรศนะวิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลคืนนี้จากเซียนดัง สยามกีฬา บ้านผลบอล  ตลาดลูกหนัง dooบอลสด บอลสด อัพเดทตารางบอล ตารางบอลวันนี้ บ้านผลบอล 888 สด ผลบอลสด 888 พรุ่งนี้ โปรแกรมบอล โปรแกรมวันนี้ โปรแกรมฟุตบอล บ้านผลบอล 888 สด ดูบอลออนไลน์ บอลออนไลน์ ดูบอลสดทุกลีกทั่วโลกภาพชัดไม่มีกระตุก รองรับการเติบโตของเว็บไซด์ทั้งในวันนี้และอนาคต

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)