โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ITA   

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566, เปิดอ่าน 1481 ครั้ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023)  

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน


 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

การบริหาร

และ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

 


 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการ

เพื่อป้องกันการทุจริต

 


 

 

นโยบาย No Gift policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส


 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

าตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

 


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)