โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   คณะกรรมการนักเรียน   

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562, เปิดอ่าน 588 ครั้ง

1. นายเจษฎา วงศ์สกุล ประธานนักเรียน

2. นายนิพนธ์ ปานคำ รองประธานฝ่ายชาย

3. นางสาวลลิตตา เจตน์จำนงกิจ รองประธานฝ่ายหญิง

4. นางสาวสายฝน ทรายวงค์ หัวหน้าเลขานุการ

5. นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเหรัญญิก

6. นางสาวจุฑามาศ แสงดี หัวหน้าวิชาการ

7. นางสาวฐิติวรดา แก้วคำ หัวหน้าสวัสดิการ

8. นางสาวณัฐกานต์ ดอกเกียง หัวหน้านันทนาการ

9. นายสรรพัชญ์ แก้วเจริญไพศาล หัวหน้าโสตทัศนศึกษา

10. นายศราวุธ วงค์อ่อน  หัวหน้าประชาสัมพันธ์

11. นางสาวพลอยแสงจันทร์ แซ่หวาง หัวหน้าปกครอง

 

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)