โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   วิสัยทัศน์-พันธกิจ   

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562, เปิดอ่าน 2603 ครั้ง

วิสัยทัศน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ " ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย "

ปรัชญาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ " เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ  เลิศด้วยวินัย "

 

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ ศาสตร์พระราชา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

1.    ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีจิตสาธารณะ

2.    ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะชีวิตสู่การเป็นสากล

3.    ผู้เรียนเห็นคุณค่า  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

4.    ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)