โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   แบบประเมินความพึงพอใจ   

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566, เปิดอ่าน 5352 ครั้ง

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง     แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ปีการศึกษา 2560

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

  

ปีการศึกษา 2561

     >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562

     >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบสอบถามเพื่อการติดตามผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ปกครอง)

    >> แบบสอบถามเพื่อการติดตามผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักเรียน)

 

ปีการศึกษา 2563

     >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    

ปีการศึกษา 2564

     >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2565

     >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

   >> แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการงานแนะแนว

   >> แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

   >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2566

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานทั่วไป

    >> แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    >> แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการนำองค์กรของผู้นำระดับสูงในโรงเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มปศ.นิทรรศ

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

    >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

   >> แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการงานแนะแนว

   >> แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

   >> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

 

 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)