โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข้อมูลโรงเรียน   

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 17016 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120721
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  120721
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesaiprasitsart School
ที่อยู่ :
  97 หมู่ที่   10   บ้านผาแตก
ตำบล :
  เวียงพางคำ
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-731007
โทรสาร :
  053733287
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  วิทยาเขตสุดถิ่นไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  0.5 กม.

ติดต่อสอบถาม

 
กลุ่มอำนวยการ /การเงิน :
081-681-7539
กลุ่มบริหารวิชาการ :
081-681-7352
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน :
081-681-7665
 
     
 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)