โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 418 ครั้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)