โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครูและบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 332 ครั้ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจสุขภาพประจำปี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)