โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครูและบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 461 ครั้ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจสุขภาพประจำปี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)