โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สพม.ชร. นิเทศกำกับติดตามการจัดทำ ปพ.๓ (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา) ระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 309 ครั้ง

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สพม.ชร. นิเทศกำกับติดตามการจัดทำ ปพ.๓ (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา) ระบบออนไลน์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)