โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 271 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
นายภูมรินทร์ สีกา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รางวัลระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมและเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
1. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นายดุสิต วันวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
3. นายคมเพชร ราชคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นางสาวศุภิสรา ไชยนันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รางวัลระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
1. นายมงคล ครุฑนาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
1. นางบุญญาดา อินทพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
2. นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4. นายนัทพงศ์ ยะถา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5. นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)