โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหาร และ ครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย จัดขึ้นโดย สพฐ. ชร.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 263 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และ ครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย จัดขึ้นโดย สพฐ. ชร.

ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)