โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สาย จัดงาน วันเกษียณ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 283 ครั้ง

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สาย จัดงาน วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ณ บ้านไร่ สะบายดี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)