โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 460 ครั้ง

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทิดไท้ มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)