โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการสพม.เชียงราย และ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 487 ครั้ง

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสพม.เชียงราย และ นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ณ ศูนย์ฉีควัคซีนโควิด-๑๙ อำเภอแม่สาย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)